بانك خازن

امروزه یکی از مباحث روز صنعت کشور ما با توجه به آزاد سازی قیمت های حامل های انرژی بحث کاهش هزینه برق مصرفی می باشد یکی از راه کار های ارائه شده ، استفاده از بانک خازنی دقیق و محاسبه شده می باشد که ساده ترین و کم هزینه ترین راه می باشد که این بانک خازنی، بیشترین استفاده را در مجتمع های مسکونی ، بیمارستان ها ، کارخانه ها ، انبارها ،سردخانه ها و کارگاههای تولیدی می باشد